วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 207 ลว. 27 ก.ย. 60 การส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก (ประกาศมาแล้ว 115 วัน) ประเภท1
27 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/691 ลว. 26 ก.ย. 60 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินงบกลาง (Matching Fund) (ประกาศมาแล้ว 115 วัน) ประเภท1
27 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/692 ลว. 26 ก.ย. 60 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินงบกลาง (Matching Fund) (ประกาศมาแล้ว 115 วัน) ประเภท1
27 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/694 ลว. 26 ก.ย. 60 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินงบกลาง (Matching Fund) (ประกาศมาแล้ว 115 วัน) ประเภท1
27 ก.ย. 2560 ขบ 0023.5/695 ลว. 26 ก.ย. 60 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินงบกลาง (Matching Fund) (ประกาศมาแล้ว 115 วัน) ประเภท1
27 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/22797 ลว. 20 ก.ย. 60 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด" ระดับตำบล (ประกาศมาแล้ว 115 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/23199 ลว 26 ก.ย.60 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงการในการจัดการสิ่งปฏิูกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประกาศมาแล้ว 116 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/23198 ลว 26 ก.ย.60 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประกาศมาแล้ว 116 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/23052 ลว 25 ก.ย.60 ขอให้เร่งรัดและร่วมมือในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก (ประกาศมาแล้ว 116 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/689 ลว.26 ก.ย. 60 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) (ประกาศมาแล้ว 116 วัน) ประเภท1