วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
8 ก.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๓๖๑ เรื่อง แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ประกาศมาแล้ว 1292 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๓๖๒ เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือน ต.ค.๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1292 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๓๑ เรื่อง การดำเนินการบันทึกชื่อเว็บไซต์หน่วยงาน และข้อมูลผู้รับผิดชอบ INFO (ประกาศมาแล้ว 1292 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๓๐ เรื่อง การดำเนินการบันทึกชื่อเว็บไซต์หน่วยงาน และข้อมูลผู้รับผิดชอบ INFO (ประกาศมาแล้ว 1292 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๓๒ เรื่อง ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๗/๒๕๕๗ ประจำเดือน ก.ค.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1292 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๘๘ เรื่อง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่อปท.ได้รับการถ่ายโอน (ประกาศมาแล้ว 1292 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2557 (อ.บางละมุง) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๗๓ เรื่อง การดำเนินงาน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารพัฒนาพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงขอ (ประกาศมาแล้ว 1292 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2557 (ทม.หนองปรือ)ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๗๒ เรื่อง การดำเนินงาน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารพัฒนาพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงขอ (ประกาศมาแล้ว 1292 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๘๘๙ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวด (ประกาศมาแล้ว 1293 วัน) ประเภท1
7 ก.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๔๔ เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว (ประกาศมาแล้ว 1293 วัน) ประเภท1