วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
10 ก.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๐๘๓ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๕๘-๖๐) ของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1290 วัน) ประเภท1
10 ก.ค. 2557 (อบต.ทุกแห่ง) ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๐๘๔ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๕๘-๖๐) ของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1290 วัน) ประเภท1
10 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๔/ว๒๔๐๐ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการการอุทธรณ์และการร้องทุกข์พนักงานเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 1290 วัน) ประเภท1
9 ก.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๓๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานดีเด่นของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ (UNESCO) (ประกาศมาแล้ว 1291 วัน) ประเภท1
9 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๒๙๓๘ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๕๘-๖๐) ของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1291 วัน) ประเภท1
9 ก.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๑๔๐ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1291 วัน) ประเภท1
9 ก.ค. 2557 (อบจ. เมืองพัทยา)ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๒๙๓๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๕๘-๖๐) ของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1291 วัน) ประเภท1
9 ก.ค. 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการและเสนอหนังสือราชการต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง ๙ ก.ค.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1291 วัน) ประเภท1
9 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๓๖๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่ อปท. ประจำเดือน มิ.ย.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1291 วัน) ประเภท1
9 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว /๓๙ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู่ทิ้งงาน (ประกาศมาแล้ว 1291 วัน) ประเภท1