วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๓๔๖ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (CCTV) ประจำปี ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1283 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๓๔๘ เรื่อง มาตรการเร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 1283 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๑๐๑ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ใหม่ของข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานจ้างอปท.รุ่น๙ (ประกาศมาแล้ว 1283 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๙๗ เรื่อง โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่อปท. (ประกาศมาแล้ว 1283 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๖ เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 1284 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๔/ว ๒๔๐๕ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ (ประกาศมาแล้ว 1284 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๔๑๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1284 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๒๔๒ เรื่อง การทำบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๗/๕๗ และฉบับที่ ๖๘/๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1284 วัน) ประเภท1
15 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๔/ว๒๔๑๘ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการการอุทธรณ์และการร้องทุกข์พนักงานส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 1284 วัน) ประเภท1
10 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๐๘๘ เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรา ๓ วรรคสอง แห่ง พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ๕๔ (ประกาศมาแล้ว 1289 วัน) ประเภท1