วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๔๖๒ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนข้อมูลที่ดินจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 1283 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๕๓๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1283 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๕๒๙ เรื่อง การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่ อ.ส.ค. (ประกาศมาแล้ว 1283 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๕๓๐ เรื่อง การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1283 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๒๔๔๘ เรื่อง การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโสประจำปี ๕๘ และอาสาสมัครญี่ปุ่นประจำปี ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1283 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๔๔๑ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1283 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๔๔๐ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1283 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2557 เรื่อง เรื่อง การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1283 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2557 ที่ ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๔๗ เรื่อง รายงานการบันทึกข้อมูลการจัดเวทีเสวนาการแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฎิรูปของศูนย์ปรองดองฯ (ประกาศมาแล้ว 1284 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ที่ ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๔๘ เรื่อง รายงานการบันทึกข้อมูลการจัดเวทีเสวนาการแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฎิรูปของศูนย์ปรองดองฯ (ประกาศมาแล้ว 1284 วัน) ประเภท1