วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 ก.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๐๙ เรื่อง สำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1276 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๓ เรื่อง สำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1276 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๑ เรื่อง การเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1276 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๐ เรื่อง การเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1276 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๔ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1276 วัน) ประเภท1
18 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 1279 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๐๔ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณ ๕๘ แกโรงเรียน/สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (ประกาศมาแล้ว 1280 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๔๖๖ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณ ๕๘ แกโรงเรียน/สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (ประกาศมาแล้ว 1280 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๕๒๗ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรราการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1280 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๔๖๓ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1280 วัน) ประเภท1