วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
23 ก.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ 0023.1/ว162 เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (ประกาศมาแล้ว 1275 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๘๖๕ เรื่อง ขอให้จัดกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเข้าร่วมโครงการ"หนึ่งเสียงหยุดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กฯ" (ประกาศมาแล้ว 1275 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๘๖๖ เรื่อง การจัดงาน "มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗" (ประกาศมาแล้ว 1275 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๘๖๗ เรื่อง หารือดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1275 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๕๑๓ เรื่อง การตรวจสอบการรรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชาวต่างประเทศ (ประกาศมาแล้ว 1275 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๔/ว ๒๕๑๒ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นป(ครั้งที่ ๒) (ประกาศมาแล้ว 1275 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๗๙๖ เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๕๗/๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1275 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๗๙๘ เรื่อง ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีรับโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1275 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๕๖ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่าง ๆ (ประกาศมาแล้ว 1275 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1276 วัน) ประเภท1