วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๗ เรื่อง ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1273 วัน) ประเภท1
28 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๙๔๕๗ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1273 วัน) ประเภท1
25 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๒๖๘ เรื่อง การขอความร่วมมือ อปท.จัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ๕๗ (อปท.) (ประกาศมาแล้ว 1276 วัน) ประเภท1
25 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๕๘๘ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๔๒ งวดที่ ๗ ประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1276 วัน) ประเภท1
25 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าจัดการเรียนการสอน (ประกาศมาแล้ว 1276 วัน) ประเภท1
25 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๓ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือน มิ.ย.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1276 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๑๕๕ เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. (ประกาศมาแล้ว 1277 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๑๕๖ เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. (ประกาศมาแล้ว 1277 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๕๗๘ เรื่อง การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1277 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว๒๕๗๙ เรื่อง การสำรวจข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ (ประกาศมาแล้ว 1277 วัน) ประเภท1