วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/492 ลว 5 ม.ค.61 การติดตามการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
5 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/328 ลว 4 ม.ค.61 แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
5 ม.ค. 2561 ชบ 0023.2/ว63 การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการคูรและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
4 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/0321 ลว 4 ม.ค.60 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
4 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/0322 ลว 4 ม.ค.61 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
4 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/61 ลว 4 ม.ค.61 การปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
4 ม.ค. 2561 ชบ 0023.2/35 ลว 3 ม.ค.61 ประกาศ ก.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
4 ม.ค. 2561 ชบ 0023.5/34 ลว 3 ม.ค.61 การติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
4 ม.ค. 2561 ชบ 00023.5/ว24 ลว 3 ม.ค.61 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑) (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
4 ม.ค. 2561 ชบ 0023.5/ว1 ลว 3 ม.ค.61 การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี ๒๕๖๐ ซื้อหุ้น (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1