วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๔/ว๒๖๓๕ เรื่อง การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือช่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1271 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๓๙ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพุธ (ประกาศมาแล้ว 1271 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๑๖๙ เรื่อง การพิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน เงินสวัสดิการ ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคม (ประกาศมาแล้ว 1271 วัน) ประเภท1
28 ก.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๓๑๕ เรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) (ประกาศมาแล้ว 1272 วัน) ประเภท1
28 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/๒๖๐๖ เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ประกาศมาแล้ว 1272 วัน) ประเภท1
28 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๐๕ เรื่อง ประกาศเลื่อนการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ประกาศมาแล้ว 1272 วัน) ประเภท1
28 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๖๐๓ เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการกรณีพิเศษเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 1272 วัน) ประเภท1
28 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๖๐๑ เรื่อง การสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1272 วัน) ประเภท1
28 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๐๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๕๗ ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ (ประกาศมาแล้ว 1272 วัน) ประเภท1
28 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๖๐๐ เรื่อง การคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานบัญชี (ประกาศมาแล้ว 1272 วัน) ประเภท1