วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๖๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (ประกาศมาแล้ว 1270 วัน) ประเภท1
30 ก.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ ๑๑๔๙ เรื่อง กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพบุตรชายของนางพาขวัญ กิติสาระกุลชัย (ประกาศมาแล้ว 1270 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๕๑๖ เรื่อง ขอความร่วมมือในการมีส่วนร่วมผลักดันการปฏิรูปตามนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 1271 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๑๔๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๕๗ งวดที่ ๓ (ประกาศมาแล้ว 1271 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๖๘ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๕๗ งวดที่ ๓ (ประกาศมาแล้ว 1271 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๑๔๖ เรื่อง ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1271 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๑๔๕ เรื่อง ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1271 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๓๘ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ "องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ๒๕๕๘" (ประกาศมาแล้ว 1271 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๓๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ "องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ๒๕๕๘" (ประกาศมาแล้ว 1271 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๕๑๘ เรื่อง การจัดสรรสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1271 วัน) ประเภท1