วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/๑๑๖๒ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัด อปท.ครั้งที่ ๓/๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1267 วัน) ประเภท1
1 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๖๘๐ เรื่อง ขอเชิญประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1267 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๔๗๖๐ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1268 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๗๔๕ เรื่อง การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1268 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๗๔๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ (ประกาศมาแล้ว 1268 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๗๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1268 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๒๖๗๘ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1268 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2557 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๑๙๑ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1268 วัน) ประเภท1
30 ก.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๕๕ เรื่อง การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1269 วัน) ประเภท1
30 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๕๖ เรื่อง การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1269 วัน) ประเภท1