วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
8 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๓๔ เรื่อง การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซี เป็นระบบแท่ง (ประกาศมาแล้ว 1265 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๖๘๓ เรื่อง โครงการสัมมนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่โรงเรียนจัดตั้งใหม่และโรงเรียนถ่ายโอนมาสังกัด อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1265 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๔/๒๔๗๓๘ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางในการประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล กรณีเจ้าหน้าที่ของ อปท.กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก (ประกาศมาแล้ว 1265 วัน) ประเภท1
4 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๘๒๒ เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ (ประกาศมาแล้ว 1269 วัน) ประเภท1
4 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๘๒๓ เรื่อง บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ภาคกลาง เขต ๒ (ที่เหลืออยู่สามารถเรียกบรรจุเพิ่มได้) (ประกาศมาแล้ว 1269 วัน) ประเภท1
4 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๗๑ เรื่อง การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (ประกาศมาแล้ว 1269 วัน) ประเภท1
4 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๗๕ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1269 วัน) ประเภท1
4 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๖๒๘ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ๕๙ (ประกาศมาแล้ว 1269 วัน) ประเภท1
4 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๗๐ เรื่อง กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1269 วัน) ประเภท1
3 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๔๘๘ เรื่อง หารือแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1270 วัน) ประเภท1