วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๘๑ เรื่อง การเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในช่วงฤดูฝน และโรคติดต่อจากต่างประเทศ (ประกาศมาแล้ว 1262 วัน) ประเภท1
5 ส.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๑๗๗ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนและสมัครโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา "หมู่บ้านศีล ๕" (ประกาศมาแล้ว 1262 วัน) ประเภท1
5 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๐๕๙ เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการจัดสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1262 วัน) ประเภท1
5 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๐๑๕๐ เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด (ประกาศมาแล้ว 1262 วัน) ประเภท1
5 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๘๑ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1262 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๘๗๖ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1263 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๗๒๕ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ (แก้ไข) (ประกาศมาแล้ว 1263 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๒๔ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ (แก้ไข) (ประกาศมาแล้ว 1263 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๗๗๘ เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อชมเชยครูที่ผ่านการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1263 วัน) ประเภท1
1 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๗๗๓ เรื่อง แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 1266 วัน) ประเภท1