วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
8 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว๒๖๘๗ เรื่อง สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ รอบเม.ย.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1261 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๘๐๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘ รายการเงินอุดหนุนทั่วไป:สำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ประกาศมาแล้ว 1261 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว๘๖๘๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ รุ่นที่ ๑๐ (ประกาศมาแล้ว 1262 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๑๙๐ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างอปท. (ประกาศมาแล้ว 1262 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๘๔ เรื่อง ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1262 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ ๑๕๒๒๙ เรื่อง การขยายเวลาการทำบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว (ประกาศมาแล้ว 1262 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๘๓ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคห (ประกาศมาแล้ว 1262 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/๑๕๒๒๘ เรื่อง การเร่งรัดส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นส่วนที่ขาด ประจำปีงบประมาณ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1262 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2557 (ทถ.อ) ชบ๐๐๒๓.๓/ว๑๑๘๙ เรื่อง ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ประกาศมาแล้ว 1262 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2557 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๗๑ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคห (ประกาศมาแล้ว 1262 วัน) ประเภท1