วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/๑๕๗๕๕ เรื่อง ให้ควบคุมตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร (ประกาศมาแล้ว 1253 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๘๔๘ เรื่อง ยกเลิกการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ประกาศมาแล้ว 1254 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๘๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 1254 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๒๐๐ เรื่อง การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต. (ประกาศมาแล้ว 1254 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๑๓ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1254 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๑๒ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1254 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ)ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๑๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1254 วัน) ประเภท1
13 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๙๗ เรื่อง การตรวจประเมินมาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน (ประกาศมาแล้ว 1255 วัน) ประเภท1
13 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๕๕๖ เรื่อง แจ้งผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท.ประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1255 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๖๘๖ เรื่อง การดำเนินการปิดบัญชี เพื่อจัดทำงบกำไรขาดทุนและงบดุลของ อปท.ที่มีสถานธนานุบาลทุกแห่ง (ประกาศมาแล้ว 1260 วัน) ประเภท1