วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
18 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๕๙๑๑ เรื่อง แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1251 วัน) ประเภท1
18 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๙๐๗ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1251 วัน) ประเภท1
18 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๙๑๒ เรื่อง การกรอกข้อมูลรายได้ในส่วนที่ อปท.จัดเก็บเองในปีงบประมาณ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1251 วัน) ประเภท1
18 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๙๑ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1251 วัน) ประเภท1
18 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๕๘๑๗ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี (ก.ท.จ.ชลบุรี) (ประกาศมาแล้ว 1251 วัน) ประเภท1
18 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๙๑๗ เรื่อง ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๕๗ รอบ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1251 วัน) ประเภท1
18 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว๒๖๙๒ เรื่อง ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1251 วัน) ประเภท1
18 ส.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๒/๑๕๙๑๐ เรื่อง แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1251 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๓๖๐ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ครั้งที่ ๗/๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1254 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๕๙ เรื่อง แจ้งให้ทบทวนโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๗/๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1254 วัน) ประเภท1