วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/705 ลว 28 ก.ย.60 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 114 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/23475 ลว 28 ก.ย.60 (นายอำเภอสัตหีบ และนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา) ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ประกาศมาแล้ว 114 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/23479 ลว 28 ก.ย.60 (นายอำเภอบ้านบึง) ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ประกาศมาแล้ว 114 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/23480 ลว 28 ก.ย.60 (นายอำเภอพนัสนิคม บ้านบึง หนองใหญ่ และเมืองชลบุรี) ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ประกาศมาแล้ว 114 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/23476 ลว 28 ก.ย.60 (นายอำเภอเมืองชลบุรี และบ่อทอง) ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ประกาศมาแล้ว 114 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/23477 ลว 28 ก.ย.60 ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ประกาศมาแล้ว 114 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2560 ชบ 0023.2/23399 ลว 27 ก.ย.60 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 114 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2560 ชบ 0023.2/23400 ลว 27 ก.ย.60 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 114 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว5007 ลว 28 ก.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐) (ประกาศมาแล้ว 114 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/698 ลว 27 ก.ย.60 ศูนย์ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทยแจ้งการดำเนินการด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 114 วัน) ประเภท1