วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๓๖ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าเช่านาเพื่อช่วยเหลือชาวนา (ประกาศมาแล้ว 1250 วัน) ประเภท1
20 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๙๘ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคห (ประกาศมาแล้ว 1250 วัน) ประเภท1
20 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๙๙ เรื่อง ผลการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1250 วัน) ประเภท1
20 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๑๓๔ เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ ส.ค.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1250 วัน) ประเภท1
20 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว๒๖๙๗ เรื่อง การนำส่งเงินค่าภาคห (ประกาศมาแล้ว 1250 วัน) ประเภท1
20 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๑๓๖ เรื่อง ขอความร่วมมือกำกับดูแล อปท. (ประกาศมาแล้ว 1250 วัน) ประเภท1
20 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๖๙๖ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1250 วัน) ประเภท1
20 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/๑๖๑๓๓ เรื่อง การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญซึ่งจะมีอายุครบ๖๐ ปีและจัดทำทะเบียนข้าราชการบำนาญท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1250 วัน) ประเภท1
20 ส.ค. 2557 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๙๓ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคห (ประกาศมาแล้ว 1250 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๙๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1251 วัน) ประเภท1