วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๔/๑๒๘๗ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๗ รุ่นที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 1241 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๐๔ เรื่อง แจ้ง อปท.ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำการจพทะเบียนพาณิชย์ในการประกอบกิจการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงาช้าง (ประกาศมาแล้ว 1241 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๐๓ เรื่อง แจ้งเทศบาลและ อบต.เข้าใช้งานระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ประกาศมาแล้ว 1241 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๖๗๖๘ เรื่อง ประกาศ ก.จ.และ ก.ท. (ประกาศมาแล้ว 1241 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๐๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1241 วัน) ประเภท1
27 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว๓๐๕๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1242 วัน) ประเภท1
27 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๗๒๘ เรื่อง ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1242 วัน) ประเภท1
25 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๐๒ เรื่อง การซักซ้อมความเช้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ประกาศมาแล้ว 1244 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว๑๖๓๑๒ เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศเลือกตั้ง (ประกาศมาแล้ว 1247 วัน) ประเภท1
21 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/๑๒๔๗ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1248 วัน) ประเภท1