วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๐๒ เรื่อง การซักซ้อมความเช้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ประกาศมาแล้ว 1241 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว๑๖๓๑๒ เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศเลือกตั้ง (ประกาศมาแล้ว 1244 วัน) ประเภท1
21 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/๑๒๔๗ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1245 วัน) ประเภท1
21 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๖๐๙ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งบริหารและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น ลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร (ประกาศมาแล้ว 1245 วัน) ประเภท1
21 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว๒๙๕๒ เรื่อง เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ (e-plan) (ประกาศมาแล้ว 1245 วัน) ประเภท1
21 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว๒๙๔๗ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ยางพาราต่าง ๆ ที่ผลิตในประเทศ (ประกาศมาแล้ว 1245 วัน) ประเภท1
21 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๔๕ เรื่อง ดำเนินการกรอกข้อมูลอื่นๆ โดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) (ประกาศมาแล้ว 1245 วัน) ประเภท1
21 ส.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๐๑ เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1245 วัน) ประเภท1
21 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๐๐ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 1245 วัน) ประเภท1
21 ส.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอพนัสนิคม) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๔๖ เรื่อง ดำเนินการกรอกข้อมูลอื่นๆ โดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) (ประกาศมาแล้ว 1245 วัน) ประเภท1