วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๐๙ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ (ประกาศมาแล้ว 1234 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๑๐ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1234 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/๑๓๑๓ เรื่อง การมอบนโยบายแนวทางการปฏิรูปจากหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กิจกรรม "เส้นทางการปฏิรูปประเทศไทย" (ประกาศมาแล้ว 1234 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๑๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลางแทนตำแหน่งว่าง (ประกาศมาแล้ว 1234 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2557 (ทถ.อำเภอ)ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๑๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น และส่วนกลางแทนตำแหน่งว่าง (ประกาศมาแล้ว 1234 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๙๓ เรื่อง ขอให้เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 1237 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว๒๗๐๖ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1237 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๗๐๗ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคล (ประกาศมาแล้ว 1237 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๐๘ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อปท.ประจำเดือน ก.พ.-ก.ค.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1237 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๐๙ เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (ประกาศมาแล้ว 1237 วัน) ประเภท1