วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
12 ก.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๒/๑๓๗๑ เรื่อง สำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปี ในปีงบประมาณ ๕๕ และ ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1226 วัน) ประเภท1
12 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๓๓๑๔ เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1226 วัน) ประเภท1
12 ก.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๒๖๙ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลออกพรรษาและลอยกระทง ปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1226 วัน) ประเภท1
12 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๓๓๒๓ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1226 วัน) ประเภท1
12 ก.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๗๓ เรื่อง ข้อสั่งการของหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 1226 วัน) ประเภท1
12 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๓๐๗ เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบรหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ และการประชุมทางวิชาการ (ประกาศมาแล้ว 1226 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๐๙๓ เรื่อง คำแนะนำประชาชน (ประกาศมาแล้ว 1227 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๓๒๘๕ เรื่อง การสำรวจข้อมูลปริมาณและวิธีการจัดขยะมูลฝอยของ อปท.(แก้ไขรายชื่อ) (ประกาศมาแล้ว 1227 วัน) ประเภท1
10 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๐๑๙ เรื่อง การทดสอบ (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1228 วัน) ประเภท1
10 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๑๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1228 วัน) ประเภท1