วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
18 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๒๗ เรื่อง การโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1221 วัน) ประเภท1
18 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๒๖ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1221 วัน) ประเภท1
18 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๙๐ เรื่อง การดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนแผนแม่บทบริหารพัฒนาพื้นที่เมืองพัทยา พื้นทีเชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 1221 วัน) ประเภท1
18 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๙๑ เรื่อง การดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนแผนแม่บทบริหารพัฒนาพื้นที่เมืองพัทยา พื้นทีเชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 1221 วัน) ประเภท1
17 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๘๘ เรื่อง การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1222 วัน) ประเภท1
17 ก.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๘๙ เรื่อง การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1222 วัน) ประเภท1
17 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๖๔๙ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1222 วัน) ประเภท1
17 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๘๕๗๖ เรื่อง การสำรวจข้อมูลเงินเดือน และเงินค่าจ้างของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1222 วัน) ประเภท1
17 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๖๕๐ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประกาศมาแล้ว 1222 วัน) ประเภท1
17 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๖๔๗ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม (ประกาศมาแล้ว 1222 วัน) ประเภท1