วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๓๓ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (ประกาศมาแล้ว 1212 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๓๔๘๕ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ประกาศมาแล้ว 1212 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๘๘ เรื่อง การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มิสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศ (ประกาศมาแล้ว 1212 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๘๒ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่๙/๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1212 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๘๙ เรื่อง ภารกิจงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1212 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๘๓ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่๙/๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1212 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๙๑๙๐ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเข้าอบรมหลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท.ตามประกาศฉบับใหม่ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1212 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๘๑ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ และสวัสดิการทางสังคมแก่คนพิการ (ประกาศมาแล้ว 1212 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๒๗ เรื่อง หารือแนวทางการอุดหนุนเงินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค ๕ ครั้งที่ ๓๑ "หริภุญไชยเกมส์" (ประกาศมาแล้ว 1213 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๓๑ เรื่อง จัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือน ส.ค.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1213 วัน) ประเภท1