วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๕๙๓ เรื่อง การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี"ประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1206 วัน) ประเภท1
29 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๔๓ เรื่อง การขออนุมัติแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปี ๕๘-๖๐) ของ อปท.(ก.ท.จ.) (ประกาศมาแล้ว 1206 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๔๓๑ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือน ก.ย.๕๗ (๑๕-๓๐ก.ย.๕๗) (ประกาศมาแล้ว 1209 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๓๕ เรื่อง ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1209 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๓๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1209 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๓๘ เรื่อง การสำรวจข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1209 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๒๘๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ประกาศมาแล้ว 1210 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๙๒๘๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ประกาศมาแล้ว 1210 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๓๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1210 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๓๔๘๔ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1211 วัน) ประเภท1