วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๔๐ เรื่อง ขอเชิญประชุมปลัด อปท. และข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1207 วัน) ประเภท1
2 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๖๗ เรื่อง การสำรวจสถานศึกษาในสังกัด อปท.ที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) (ประกาศมาแล้ว 1207 วัน) ประเภท1
2 ต.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๖๘ เรื่อง การสำรวจสถานศึกษาในสังกัด อปท.ที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) (ประกาศมาแล้ว 1207 วัน) ประเภท1
2 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๔๑ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ค่าภาคห (ประกาศมาแล้ว 1207 วัน) ประเภท1
2 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๔๑ เรื่อง การขออนุมัติแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปี ๕๘-๖๐) ของ อปท.(ก.อบต.) (ประกาศมาแล้ว 1207 วัน) ประเภท1
1 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๖๒ เรื่อง บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กสถ.ภาคกลาง เขต ๒ (ที่เหลืออยู่สามารถเรียกบรรจุเพิ่มได้) (ประกาศมาแล้ว 1208 วัน) ประเภท1
1 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๖๐ เรื่อง บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กสถ.(เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 1208 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๓๕๖๙ เรื่อง การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (กรณีถนนชำรุดเสียหายในหมู่บ้าน/ชุมชน) (ประกาศมาแล้ว 1209 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๖๘๐ เรื่อง ขอแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (ประกาศมาแล้ว 1209 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๔/๑๙๖๘๒ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือกตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 1209 วัน) ประเภท1