วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 ก.ย. 2560 ชบ 0023.2/23580 ลว 28 ก.ย.60 การประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ..... (ประกาศมาแล้ว 110 วัน) ประเภท1
29 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/23579 ลว 28 ก.ย.60 ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ประกาศมาแล้ว 110 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/ว 5037 ลว 28 ก.ย.60 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประกาศมาแล้ว 111 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/23569 ลว 28 ก.ย.60 (นายอำเภอพนัสนิคม) ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน(นายอำเภอเมืองชลบุรี ศรีราชา และนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ประกาศมาแล้ว 111 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/23573 ลว 28 ก.ย.60 (นายอำเภอสัตหีบ) ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน(นายอำเภอเมืองชลบุรี ศรีราชา และนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ประกาศมาแล้ว 111 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/23571 ลว 28 ก.ย.60 (นายอำเภอเมืองชลบุรี และบ้านบึง) ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน(นายอำเภอเมืองชลบุรี ศรีราชา และนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ประกาศมาแล้ว 111 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/23572 ลว 28 ก.ย.60 (นายอำเภอเมืองชลบุรี ศรีราชา และนายกเท ศมนตรีเมืองสัตหีบ)ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน(นายอำเภอเมืองชลบุรี ศรีราชา และนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ประกาศมาแล้ว 111 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2560 ชบ 0023.2/23564 ลว 28 ก.ย.60 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ให้ำดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ประกาศมาแล้ว 111 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว5008 ลว 28 ก.ย.60 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ (ประกาศมาแล้ว 111 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/23565 ลว 28 ก.ย.60 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 111 วัน) ประเภท1