วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๑๒๒ เรื่อง การคัดเลือก ร.ร.ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของอปท.(SBMLD)ประจำปี ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1202 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๓๖๓๕ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๔๒ งวด ๙ ประจำปีงบประมาณ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1202 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๑๐๘ เรื่อง ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน (ประกาศมาแล้ว 1202 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๘๕ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการ"ค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการและจัดหางานสัญจรจังหวัดชลบุรี" (ประกาศมาแล้ว 1202 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๑๑๑ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๕๗ "รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง" (ประกาศมาแล้ว 1202 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๘๖ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการ"ค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการและจัดหางานสัญจรจังหวัดชลบุรี" (ประกาศมาแล้ว 1202 วัน) ประเภท1
2 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๓๖๐๗ เรื่อง เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1203 วัน) ประเภท1
2 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๖๔ เรื่อง สำรวจข้อมูลพนักงานจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1203 วัน) ประเภท1
2 ต.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๖๔ เรื่อง สำรวจข้อมูลพนักงานจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1203 วัน) ประเภท1
2 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๓๙ เรื่อง การรายงานประมารการงบประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณฯ ให้กับบุคลากรถ่ายโอนปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1203 วัน) ประเภท1