วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
8 ต.ค. 2557 (หน.กลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/ว๒๗๔๓ เรื่อง ขอเชิญประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ (ประกาศมาแล้ว 1199 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๒๐๔๘๙ เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมติ ก.จ.จ. (ประกาศมาแล้ว 1199 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๑๒ เรื่อง เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1199 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๑๓ เรื่อง เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1199 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๔๙๑ เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือก ร.ร.ประชาธิปไตยตัวอย่าง ร.ร.ประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐานและร.ร.ประชาธิปไตยตัวอย่างแบบประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1199 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๔๔ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต.ประจำเดือน ก.ย.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1199 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๓๗๒๔ เรื่อง การตอบแบบสำรวจการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์กร (ประกาศมาแล้ว 1199 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๑๘ เรื่อง สำรวจครูผู้ดูแลเด็กที่บรรจุแต่งตั้งและยังไม่เข้ารับการอบรมในปี ๕๖-๕๗ และที่ได้รับการบรรจุแตงตั้งใหม่ (ประกาศมาแล้ว 1199 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๑๗ เรื่อง สำรวจครูผู้ดูแลเด็กที่บรรจุแต่งตั้งและยังไม่เข้ารับการอบรมในปี ๕๖-๕๗ และที่ได้รับการบรรจุแตงตั้งใหม่ (ประกาศมาแล้ว 1199 วัน) ประเภท1
7 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๓๖๕ เรื่อง แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการ (ประกาศมาแล้ว 1200 วัน) ประเภท1