วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
14 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๓๗๘๑ เรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ และมาตรา ๘๕ แห่ง พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๖ (ประกาศมาแล้ว 1191 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๕๔๐ เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านศีล ๕ (ประกาศมาแล้ว 1191 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๘๘๕ เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้มิสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ (ประกาศมาแล้ว 1191 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๘๘๗ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1191 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๘๘๘ เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอก (ประกาศมาแล้ว 1191 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2557 ชบ ๐๐๓๗.๔/๔๙๕๕ เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอก (ประกาศมาแล้ว 1191 วัน) ประเภท1
13 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๒๐๗๒๖ เรื่อง แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการ กทม.กับข้าราชการ อบจ. (ประกาศมาแล้ว 1192 วัน) ประเภท1
13 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๓๕ เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลจำนวนนักเรียนและตรวจสอบสถานะของโรงเรียน (ประกาศมาแล้ว 1192 วัน) ประเภท1
13 ต.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๓๖ เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลจำนวนนักเรียนและตรวจสอบสถานะของโรงเรียน (ประกาศมาแล้ว 1192 วัน) ประเภท1
13 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๒๐๖๙๘ เรื่อง แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของอปท.ตามมาตรา๓๕ แห่งพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น๔๒ (ประกาศมาแล้ว 1192 วัน) ประเภท1