วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๔/๑๕๕๑ เรื่อง ขอส่งหนังสือรวมคำพิพากษาศาลปกครองและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1190 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๓๗๙๒ เรื่อง สรุปผลการมอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (ประกาศมาแล้ว 1190 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๗๔๙ เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนากฐินพระราชทานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 1191 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๓๗๘๑ เรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ และมาตรา ๘๕ แห่ง พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๖ (ประกาศมาแล้ว 1191 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๕๔๐ เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านศีล ๕ (ประกาศมาแล้ว 1191 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๘๘๕ เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้มิสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ (ประกาศมาแล้ว 1191 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๘๘๗ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1191 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๘๘๘ เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอก (ประกาศมาแล้ว 1191 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2557 ชบ ๐๐๓๗.๔/๔๙๕๕ เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอก (ประกาศมาแล้ว 1191 วัน) ประเภท1
13 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๒๐๗๒๖ เรื่อง แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการ กทม.กับข้าราชการ อบจ. (ประกาศมาแล้ว 1192 วัน) ประเภท1