วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๔/๑๕๘๑ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าใช้เว็บเพจสำหรับรวบรวมข้อมูลระเบียบกฎหมาย แนวทางขั้นตอนและการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1183 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๕๔ เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติของ รมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 1184 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๔/๒๑๓๑๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขอเปลี่ยนชื่อ อบต.และเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 1185 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/๒๑๓๔๐ เรื่อง การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกา (ประกาศมาแล้ว 1185 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ (ประกาศมาแล้ว 1185 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๕๓ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1185 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ (ประกาศมาแล้ว 1185 วัน) ประเภท1
17 ต.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๘๑๐ เรื่อง การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท.(INFO) ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1188 วัน) ประเภท1
17 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๑๖๑ เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1188 วัน) ประเภท1
17 ต.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๘๑๑ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม (ประกาศมาแล้ว 1188 วัน) ประเภท1