วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 ต.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๘๑๐ เรื่อง การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท.(INFO) ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1188 วัน) ประเภท1
17 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๑๖๑ เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1188 วัน) ประเภท1
17 ต.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๘๑๑ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม (ประกาศมาแล้ว 1188 วัน) ประเภท1
17 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๕๐ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1188 วัน) ประเภท1
17 ต.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๕๒ เรื่อง สารอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครบรอบ ๑๒ ปี (ประกาศมาแล้ว 1188 วัน) ประเภท1
17 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๒๑๑๖๓ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานตำแหน่ง และกำหนดเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการอบจ.ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประกาศมาแล้ว 1188 วัน) ประเภท1
17 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/๑๕๖๔ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1188 วัน) ประเภท1
17 ต.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลระบบประปาของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1188 วัน) ประเภท1
17 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลระบบประปาของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1188 วัน) ประเภท1
17 ต.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๑/๑๕๖๕ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1188 วัน) ประเภท1