วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๒๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1178 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๐๑ เรื่อง แก้ไขประกาศและหลักเกณฑ์การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ (ประกาศมาแล้ว 1179 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๖๐ เรื่อง การนำส่งเงิยรายได้ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1179 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๗๖๑ เรื่อง ขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน (รหัสหลักสูตร 53) และ (รหัสหลักสูตร 83) (ประกาศมาแล้ว 1179 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๐๒ เรื่อง แก้ไขประกาศและหลักเกณฑ์การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ (ประกาศมาแล้ว 1179 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๖๓ เรื่อง การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๘ แผนงาน ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่อปท.งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ประกาศมาแล้ว 1179 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๖๒ เรื่อง การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๘ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1179 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๔/๑๖๐๗ เรื่อง การปรับปรุงข้อมูล อปท. (ประกาศมาแล้ว 1179 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๖๔ เรื่อง ขอส่งสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (ประกาศมาแล้ว 1179 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๘๔๒ เรื่อง การประกวด อปท.และสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1179 วัน) ประเภท1