วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๖๙ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1185 วัน) ประเภท1
26 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๔/๔๒๕๑ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (ประกาศมาแล้ว 1185 วัน) ประเภท1
26 ก.พ. 2558 (ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๘๑ เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ประกาศมาแล้ว 1185 วัน) ประเภท1
26 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๘๐ เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ประกาศมาแล้ว 1185 วัน) ประเภท1
26 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประกาศมาแล้ว 1185 วัน) ประเภท1
26 ก.พ. 2558 (ทน.แหลมฉบัง อบต.เขาไม้แก้ว เขาคันทรง) ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๑ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเงินค่าครุภัณฑ์การศึกษา(คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต้ะ) (ประกาศมาแล้ว 1185 วัน) ประเภท1
26 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๖ เรื่อง ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๓๑ ๓ กย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับศูย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1186 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๐๑๖ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1187 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๙๖๘ เรื่อง งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1187 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๐๑๗ เรื่อง การายงานสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ผ่านระบบออนไลน์ (ประกาศมาแล้ว 1187 วัน) ประเภท1