วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๔/๑๖๐๗ เรื่อง การปรับปรุงข้อมูล อปท. (ประกาศมาแล้ว 1177 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๖๔ เรื่อง ขอส่งสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (ประกาศมาแล้ว 1177 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๘๔๒ เรื่อง การประกวด อปท.และสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1177 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๘๔๓ เรื่อง ขอเชิญสถานศึกษาพอเพียงเข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภูมิภาค (ประกาศมาแล้ว 1177 วัน) ประเภท1
27 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๓๙๑๖ เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์และการกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ (กำหนดให้วันที่ ๒ ม.ค.๕๘ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษ) (ประกาศมาแล้ว 1178 วัน) ประเภท1
27 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๖๔๙ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1178 วัน) ประเภท1
27 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๕๙ เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัว และสังกัด ของผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1178 วัน) ประเภท1
27 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/๑๕๙๐ เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1178 วัน) ประเภท1
27 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๖๕๗ เรื่อง โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข (ประกาศมาแล้ว 1178 วัน) ประเภท1
24 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๘๓ เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1181 วัน) ประเภท1