วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/๒๗๗๓ เรื่อง สำรวจข้อมูลสมาชิก (ประกาศมาแล้ว 1173 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๒๐๒ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อ อบต.พานทอง เป็น อบต.พานทองหนองกะขะ (ประกาศมาแล้ว 1173 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2557 (หัวหน้าส่วนราชการ) ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๒๐๑ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อ อบต.พานทอง เป็น อบต.พานทองหนองกะขะ (ประกาศมาแล้ว 1173 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2557 (หน.กลุ่มงาน หน.งาน ทถ.อ.)ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๔๖ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อ อบต.พานทอง เป็น อบต.พานทองหนองกะขะ (ประกาศมาแล้ว 1173 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๔๗ เรื่อง คู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1173 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๔๘ เรื่อง คู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1173 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๔/๑๖๓๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ ๒/๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1176 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๔/๑๖๓๘ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือกตามประกาศ คสช. ๘๕/๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1176 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๑๔๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘ ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท (ประกาศมาแล้ว 1176 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๑๔๘ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1176 วัน) ประเภท1