วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๕๐๐ เรื่อง การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1171 วัน) ประเภท1
6 พ.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๗๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อสมุดบันทึกแม่บ้านกระทรวงมหาดไทย ประจำปี ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1171 วัน) ประเภท1
6 พ.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๗๘ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบาย (ประกาศมาแล้ว 1171 วัน) ประเภท1
6 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๐๙๕ เรื่อง การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่ อปท.ประจำเดือน ต.ค.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1171 วัน) ประเภท1
6 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๕๓๐ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เชิงรุก (ประกาศมาแล้ว 1171 วัน) ประเภท1
6 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๘๑ เรื่อง โครงการประชุมชร้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา ร.ร.เป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1171 วัน) ประเภท1
6 พ.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๘๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1171 วัน) ประเภท1
6 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๘๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1171 วัน) ประเภท1
6 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๐๙๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งวดที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1171 วัน) ประเภท1
6 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๐๙๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1171 วัน) ประเภท1