วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
10 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ ๔๑๑๖ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัยหาการลักลอบทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย (ประกาศมาแล้ว 1167 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๔๑๑๗ เรื่อง การจดสิทธิบัตรสินค้า ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) (ประกาศมาแล้ว 1167 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๗๗๙ เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะอนุ ก.จังหวัดถ่ายโอนครู (ประกาศมาแล้ว 1168 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๔/ว ๔๑๑๑ เรื่อง การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ใน อปท.เล่นการพนันหรือเสพสุรา (ประกาศมาแล้ว 1170 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๑๑๒ เรื่อง การโอนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่เทศบาล อบต.และเมืองพัทยา (ประกาศมาแล้ว 1170 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๖๓๔ เรื่อง การเจาะและใช้น้ำบาดาลของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1170 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๖๒๗ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งวด ๑ (ประกาศมาแล้ว 1170 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๖๓๑ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ งวดที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๕๗) (ประกาศมาแล้ว 1170 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๗๐๘ เรื่อง การตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (ประกาศมาแล้ว 1170 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๖๓๕ เรื่อง ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน (ประกาศมาแล้ว 1170 วัน) ประเภท1