วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๔/๒๒๘๓๙ เรื่อง โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ท.ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1167 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๘๒ เรื่อง สำรวจความต้องการงบลงทุนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ (ประกาศมาแล้ว 1168 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๗๐๔ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 ที่ขาดคุณสมบัติ (ประกาศมาแล้ว 1168 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๑๑๕ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาศที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1168 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๑๙ เรื่อง จัดส่งรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1168 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๗๑๙ เรื่อง การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของศูนย์สนับสนุนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ประกาศมาแล้ว 1168 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๗๒๐ เรื่อง การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1168 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๑๗ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดชลบุรี ๕๗-๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1168 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๑๘ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดชลบุรี ๕๗-๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1168 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๗๒๐ เรื่อง หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ประจำปีงบประมาณ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1168 วัน) ประเภท1