วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๘๒๙ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธ.ค.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1166 วัน) ประเภท1
11 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๘๒๘ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1166 วัน) ประเภท1
11 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๘๓๓ เรื่อง การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1166 วัน) ประเภท1
11 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๘๓๐ เรื่อง โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1166 วัน) ประเภท1
11 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๘๓๒ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์คัดเลือกและประกาศเกียรติคุณอปท.การบริหารและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ประกาศมาแล้ว 1166 วัน) ประเภท1
11 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๘๒๖ เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (ประกาศมาแล้ว 1166 วัน) ประเภท1
11 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๑๑๙ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) (ประกาศมาแล้ว 1166 วัน) ประเภท1
11 พ.ย. 2557 (ทต.หนองปรือ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๒๗ เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกการดำเนินโครงการ "ค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการและจัดหางานสัญจร จ.ชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1166 วัน) ประเภท1
11 พ.ย. 2557 (ทม.หนองปรือ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๒๗ เรื่อง โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ประจำปีงบประมาณ ๕๙ (ประกาศมาแล้ว 1166 วัน) ประเภท1
11 พ.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๒๘ เรื่อง โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ประจำปีงบประมาณ ๕๙ (ประกาศมาแล้ว 1166 วัน) ประเภท1