วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 ต.ค. 2560 ชบ 0023.2/24180 ลว 4 ต.ค.60 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 106 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว5190 ลว 4 ต.ค.60 การโอนจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่เพียงพอ (ประกาศมาแล้ว 106 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/724 ลว 4 ต.ค.60 ให้ไปปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่สถานธนานุบาล (ประกาศมาแล้ว 106 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว5189 ลว 4 ต.ค.60 การขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ประกาศมาแล้ว 107 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว218 ลว 4 ต.ค.60 รายชื่อ เลขประจำตัว และสังกัด ของผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 107 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว5170 ลว 4 ต.ค.60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 107 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/24000 ลว 2 ต.ค.60 การจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 107 วัน) ประเภท1
4 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/23677 ลว 29 ก.ย.60 ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับปัจจุบัน (ประกาศมาแล้ว 107 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/24082 ลว 3 ต.ค.60 หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน (ประกาศมาแล้ว 108 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2560 ชบ 0023.1/721 ลว 3 ต.ค.60 ให้ข้าราชการทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ได้อย่างพร้อมเพียงกัน (ประกาศมาแล้ว 108 วัน) ประเภท1