วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
31 ม.ค. 2561 ชบ 0023.5/ว16 ลว 31 ม.ค.61 รายละเอียดการโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 115 วัน) ประเภท1
31 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/2898 ลว 31 ม.ค.61 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล (ประกาศมาแล้ว 115 วัน) ประเภท1
31 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/2899 ลว 31 ม.ค.61 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน (ประกาศมาแล้ว 115 วัน) ประเภท1
31 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/2745 ลว 30 ม.ค.61 การปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประกาศมาแล้ว 115 วัน) ประเภท1
31 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/2750 ลว 30 ม.ค.61 โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุลบอลในสถานศึกษาสังสัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 115 วัน) ประเภท1
31 ม.ค. 2561 ชบ0023.3/73 ลว 30 ม.ค.61 แนวทางการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ Long Term Caer (ประกาศมาแล้ว 115 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2561 ชบ 0023.5/69 ลว 29 ม.ค.61 การเบิบจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (ประกาศมาแล้ว 116 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2561 ชบ 0023.1/ว14 ลว 30 ม.ค.61 การรับบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2561 (ประกาศมาแล้ว 116 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2561 ชบ 0023.5/2752 ลว 30 ม.ค.61 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 116 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2561 ชบ 0023.5/ว15 ลว 30 ม.ค.61 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 116 วัน) ประเภท1