วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๒๓๓๑๘ เรื่อง หารือคุณสมบัติด้านประสบการณืการสอนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน หรืองานอื่นที่จัดหรือให้การศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1160 วัน) ประเภท1
17 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๖๐ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประอบวิชาการทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1160 วัน) ประเภท1
17 พ.ย. 2557 เรื่อง เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๙ (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ) (ประกาศมาแล้ว 1160 วัน) ประเภท1
16 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๐๒๗ เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน รับลงทะเบียนผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุและคนพิการ (ประกาศมาแล้ว 1162 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๓๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1163 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๓๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1163 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๔๕ เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต ๖ ระยอง (ประกาศมาแล้ว 1163 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๗๔๖ เรื่อง การเรียกผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีเรียงตามลำดับที่ มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง จำนวน ๑๑๔ อัตรา (ประกาศมาแล้ว 1163 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๔๔ เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต ๖ ระยอง (ประกาศมาแล้ว 1163 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๔๙ เรื่อง การติดตามการดำเนินงานด้านการขนส่งและจราจรในระดับจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 1163 วัน) ประเภท1