วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
14 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๗๔๖ เรื่อง การเรียกผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีเรียงตามลำดับที่ มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง จำนวน ๑๑๔ อัตรา (ประกาศมาแล้ว 1160 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๔๔ เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต ๖ ระยอง (ประกาศมาแล้ว 1160 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๔๙ เรื่อง การติดตามการดำเนินงานด้านการขนส่งและจราจรในระดับจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 1160 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๔๘ เรื่อง การติดตามการดำเนินงานด้านการขนส่งและจราจรในระดับจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 1160 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๕๐ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ อปท.ส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1160 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๕๑ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ อปท.ส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1160 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๒๗๙๒ เรื่อง การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตาม พรบ.น้ำบาดาล ๒๕๒๐ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 1160 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๕๓ เรื่อง การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตาม พรบ.น้ำบาดาล ๒๕๒๐ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 1160 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/๒๗๙๑ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 1160 วัน) ประเภท1
14 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๗๙๐ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 1160 วัน) ประเภท1