วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว๒๗๙๔ เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1156 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๓๑๒ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1156 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๓๑๑ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1156 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๙๕ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนฯ (ประกาศมาแล้ว 1156 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๔๓๑๐ เรื่อง ขอแจ้งมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 1156 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๓๕๗๙ เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1156 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๓๕๘๐ เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)ที่มีอยู่ในพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 1156 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๙๙ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1156 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๙๘ เรื่อง ประกาศขึ้นทะเบียนรายชื่อบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศมาแล้ว 1156 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๙๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศมาแล้ว 1156 วัน) ประเภท1