วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๓๗๐๒ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ประกาศมาแล้ว 1154 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๑๘๒ เรื่อง ผลการคัดเลือก อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1154 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๔๒๓ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘ เงินอุดหนุนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ประกาศมาแล้ว 1154 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๘๐๑ เรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1154 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอสัตหีบ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๘๓ เรื่อง ผลการคัดเลือก อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1154 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๘๐๐ เรื่อง การจัดสรรอัตราครูของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนมาสังกัด อปท.ปีการศึกษา ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1154 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๔/๒๓๙๐๑ เรื่อง ค่าตอบแทนสมาชิกท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง (ประกาศมาแล้ว 1154 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๘๐๒ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1154 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2557 (ทถ.อำเภอ)ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๘๘ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (๕๖-๖๐) และมติการประชุมร่วม คสช.และคณะรัฐมนตรี (ประกาศมาแล้ว 1154 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๘๗ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (๕๖-๖๐) และมติการประชุมร่วม คสช.และคณะรัฐมนตรี (ประกาศมาแล้ว 1154 วัน) ประเภท1