วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๐๓๑ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) (ประกาศมาแล้ว 1150 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว๔๔๕๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1150 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๐๓๘ เรื่อง การจัดระเบียบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย (ประกาศมาแล้ว 1150 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๐๑ เรื่อง เร่งรัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป งวด ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๕๗) (ประกาศมาแล้ว 1150 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๐๐ เรื่อง เร่งรัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป งวด ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๕๗) (ประกาศมาแล้ว 1150 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๐๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "สวดอิติปิโส ที่สุดแห่งคาถาทั้งปวง" (ประกาศมาแล้ว 1150 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๐๕ เรื่อง การดำเนินงานโครงการคนดีศรีเมืองชล ประจำปี ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1150 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/๑๘๐๓ เรื่อง การดำเนินงานโครงการคนดีศรีเมืองชล ประจำปี ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1150 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๐๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "สวดอิติปิโส ที่สุดแห่งคาถาทั้งปวง" (ประกาศมาแล้ว 1150 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๐๔๐ เรื่อง สำรวจข้อมูล อปท.ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่อื่นๆ (ประกาศมาแล้ว 1150 วัน) ประเภท1