วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 เม.ย. 2558 ชบ 0023.3/7764 ลว 8 เม.ย.58 ขอความร่วมมือในการห้ามฆ่าโคและกระบือเพศเมีย (ประกาศมาแล้ว 1143 วัน) ประเภท1
8 เม.ย. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๔๗๗ โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ ๑๑ (ประกาศมาแล้ว 1144 วัน) ประเภท1
8 เม.ย. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๐๖ การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องุถิ่นจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1144 วัน) ประเภท1
8 เม.ย. 2558 ชบ 0023.3/7798 ลว 9 เม.ย.58 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักบริหารท้องถิ่น ผู้นำการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิต (ประกาศมาแล้ว 1144 วัน) ประเภท1
7 เม.ย. 2558 ชบ 0023.3/7691 การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสะอาด และถูกสุขอนามัย (ประกาศมาแล้ว 1145 วัน) ประเภท1
3 เม.ย. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/๗๔๕๒ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1149 วัน) ประเภท1
3 เม.ย. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๔๕๖ เรื่อง การให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และ พ.ศ.๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1149 วัน) ประเภท1
3 เม.ย. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/๗๔๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีฯ พ.ศ.๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1149 วัน) ประเภท1
2 เม.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 1413 โครงการฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ปีงบประมาณ 2558 (ประกาศมาแล้ว 1150 วัน) ประเภท1
2 เม.ย. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๔/๔๘๘ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวนประจำปี ๒๕๕๘ (หลักสูตร ๗ วัน) รวม ๒ รุ่น (ประกาศมาแล้ว 1150 วัน) ประเภท1