วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๔๒๒ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประกาศมาแล้ว 1145 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๓ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟกับถนนในเขตความรับผิดชอบของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1145 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๔๒๓ เรื่อง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการศึกษาของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1145 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๘๒๐ เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ ๕๘-๖๐ (ประกาศมาแล้ว 1145 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๔๒๘ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (ประกาศมาแล้ว 1145 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2557 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๗๓๒ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประกาศมาแล้ว 1145 วัน) ประเภท1
27 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๔๖๐ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๔๒ งวดที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1150 วัน) ประเภท1
27 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๑๘๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบาย (ประกาศมาแล้ว 1150 วัน) ประเภท1
27 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๔๗๒ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ๕๗ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ประกาศมาแล้ว 1150 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/;๔๔๕๗ เรื่อง การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.e-plan (ประกาศมาแล้ว 1151 วัน) ประเภท1