วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว 209 ลว. 29 ก.ย. 60 สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ได้จัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 107 วัน) ประเภท1
2 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/23688 ลว. 29 ก.ย. 60 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 107 วัน) ประเภท1
2 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/23472 ลว. 28 ก.ย. 60 การนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 สู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน (ประกาศมาแล้ว 107 วัน) ประเภท1
2 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/23397 ลว. 27 ก.ย. 60 การสมัครเข้าร่วมการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2561 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) (ประกาศมาแล้ว 107 วัน) ประเภท1
2 ต.ค. 2560 ชบ 0023.1/720 ลว. 29 ก.ย. 60 ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิญชวนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการจังหวัดชลบุรี (Chonburi Brand) (ประกาศมาแล้ว 107 วัน) ประเภท1
2 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/22547 ลว. 19 ก.ย. 60 ขอข้อมูลการดำเนินการจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย (ประกาศมาแล้ว 107 วัน) ประเภท1
29 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/21112 ลว 1 ก.ย.60 การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค (ประกาศมาแล้ว 110 วัน) ประเภท1
29 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/715 ลว 29 ก.ย.60 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ในส่วนที่ไม่เพียงพอ (ประกาศมาแล้ว 110 วัน) ประเภท1
29 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/716 ลว 29 ก.ย.60 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) ในส่วนที่ไม่เพียงพอ (ประกาศมาแล้ว 110 วัน) ประเภท1
29 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/714 ลว 29 ก.ย.60 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ในส่วนที่ไม่เพียงพอ ครั้งที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 110 วัน) ประเภท1