วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๑๘๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบาย (ประกาศมาแล้ว 1147 วัน) ประเภท1
27 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๔๗๒ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ๕๗ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ประกาศมาแล้ว 1147 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/;๔๔๕๗ เรื่อง การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.e-plan (ประกาศมาแล้ว 1148 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๐๓๑ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) (ประกาศมาแล้ว 1148 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว๔๔๕๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1148 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๐๓๘ เรื่อง การจัดระเบียบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย (ประกาศมาแล้ว 1148 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๐๑ เรื่อง เร่งรัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป งวด ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๕๗) (ประกาศมาแล้ว 1148 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๐๐ เรื่อง เร่งรัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป งวด ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๕๗) (ประกาศมาแล้ว 1148 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๐๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "สวดอิติปิโส ที่สุดแห่งคาถาทั้งปวง" (ประกาศมาแล้ว 1148 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๐๕ เรื่อง การดำเนินงานโครงการคนดีศรีเมืองชล ประจำปี ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1148 วัน) ประเภท1