วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๕๙๙ เรื่อง การตรวจสอบการคลัง อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1138 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๓๓ เรื่อง องค์การสหสาก (ประกาศมาแล้ว 1139 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๓๒ เรื่อง องค์การสหสาก (ประกาศมาแล้ว 1139 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๘๑๐ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต.ประจำเดือน พ.ย.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1139 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๘๑๓ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การยื่นกู้เงินสามัญโดยใช้ข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้(เครดิตบูโร) (ประกาศมาแล้ว 1139 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๘๑๕ เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของ อปท.ประจำปี ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1139 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๑๘ เรื่อง หนังสือ "ข้าราชการยุคใหม่ หัวใจสีขาว" (ประกาศมาแล้ว 1139 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๘๑๖ เรื่อง การบรรยาย "การใช้สิทธิกลับไปรับบำนาญตามสูตร พ.ศ.๒๔๙๔" (UNDO) (ประกาศมาแล้ว 1139 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๘๑๔ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การยื่นกู้เงินสามัญโดยใช้ข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้ (เครดิตบูโร) (ประกาศมาแล้ว 1139 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๘๐๙ เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลข้อเสนอแนะ/รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1139 วัน) ประเภท1